Logo

Kentsel Dönüşüm Nedir;

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar şunlar olabilir; yeni konut yapılması, doğal afet riski olan bölgelerdeki veya yapısı itibariyle riskli olan binaların yeniden inşası, zayıf yapılı binaların (gecekondu) yapımının engellenmesi, şehrin modern ve medeni ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi (kongre ve finans merkezleri, park ve eğlence alanları inşası). 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un bugüne kadar yapılanlardan farkı ve amacı nedir? 6306 Sayılı Kanun'un amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. Daha önce çıkan kanunlar afetlerden oluşan zararları gidermeye, yaraları sarmaya yönelikti. 6306 sayılı Kanun'da öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür. Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir.

Faiz Desteği;

Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.

Faiz Desteği Esasları;

Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.

Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.

Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.

Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

Faiz Desteği Geri Ödemesi;

Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.

Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur

Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.

Kira Yardımı;

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira Yardımı Başvuruları;

Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,

Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğe yapılır

Kira yardımı dilekçesi

Kira Başvuru başvuru için istenen belgeler

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Kira Yardımları;

Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

Yıkım Kredisi;

Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

Kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.

Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır

Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

1000 m2 yapı için 6.000 TL'dir.

Bakanlık Yapım Kredisi;

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerinin anlaşmalı olduğumuz bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği taktirde TÜFE endeksli Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kullanmak üzere bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvurması gerekir. (Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır)

Tespit Kredisi;

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak RİSKLİ YAPI tespitleri için, özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.

Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.

Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

100 m2 daire için 600 ( üst limit )TL'dir

Sıra No
Yapı Kimlik No
Pafta No
Ada No
Parsel No
İlçesi
Bina adı
İnceleme sonucu
1
1589 75 333 10 KADIKÖY ZATİ RİSKLİ
2
1714 105 399 22 KADIKÖY ÇİT RİSKLİ
3
2088 5 38 5 KADIKÖY 23174 RİSKLİ
4
2090 151 421 20 KADIKÖY ÜRESİN RİSKLİ
5
2093 141 1079 60 KARTAL 5/1 RİSKLİ
6
2447 37 122 26 KADIKÖY NİL RİSKLİ
7
2416 1   132 ÇEKMEKÖY 17 RİSKLİ
8
2417 1   133 ÇEKMEKÖY 17 RİSKLİ
9
2287 20 70 1 KADIKÖY 23 RİSKLİ
10
2473 82 347 59 KADIKÖY ŞENLER RİSKLİ
11
2402 82 347 7 KADIKÖY NERGİS RİSKLİ
12
2635 242ED2B 6813 10 SANCAKTEPE 24 RİSKLİ
13
2639 101 1148 122 KADIKÖY BURÇ RİSKLİ
14
3060 155/1 1830 14 ÜSKÜDAR 18 RİSKLİ
15
2605 101 1095 83 KADIKÖY EVİM RİSKLİ
16
3318 53 2274 69 KARTAL 26 RİSKLİ
17
3454 105 949 50 KADIKÖY NEŞE RİSKLİ
18
3319 66 318 14 KADIKÖY 19 RİSKLİ
19
3320 161/2 2417 29 ÜSKÜDAR 35 RİSKLİ
20
3412 140 4471 50 KARTAL 18 RİSKLİ
21
3413 18/1   850 KÜÇÜKÇEKMECE 22 RİSKLİ
22
3612 161/1 2471 10 ÜSKÜDAR 43 RİSKLİ
23
3700 55 616 16 ŞİŞLİ 86 RİSKLİ
24
3726 55 616 15 ŞİŞLİ 84/A RİSKLİ
25
4184 57 2030 46 KARTAL 69 RİSKLİ
26
3960 155/1 1821 33 ÜSKÜDAR 27 RİSKLİ
27
3922 235 1978 9 ATAŞEHİR  11 RİSKLİ
28
3924 235 1978 7 ATAŞEHİR  14 RİSKLİ
29
3925 235 1978 6 ATAŞEHİR  12 RİSKLİ
30
3814 33 151 23 KADIKÖY ÜÇLER RİSKLİ
31
3805 161/1 2468 4 ÜSKÜDAR 36 RİSKLİ
32
4153 155/1 1817 6 ÜSKÜDAR AKÇİN RİSKLİ
33
5588 101 710 15 KADIKÖY ŞAMAN RİSKLİ
34
5016 101 710 28 KADIKÖY 30/1 RİSKLİ
35
4534 7   11032 KÜÇÜKÇEKMECE 230 RİSKLİ
36
4533 187/1 2726 113 KARTAL 9 RİSKLİ
37
5212 235 2044 2 ATAŞEHİR  3 RİSKLİ
38
6254 154 630 9 KADIKÖY 24 RİSKLİ
39
6256 235 1978 11 ATAŞEHİR  7 RİSKLİ
40
6553 167 1139 9 ÜSKÜDAR 20/3 RİSKLİ
41
6565 167 1139 10 ÜSKÜDAR 3 RİSKLİ
42
7032 246DT3D 529 14 ESENLER 11 RİSKLİ
43
7415 179 3315 58 KADIKÖY 46 RİSKLİ
44
7443 246DT1VB 1056 41 ESENLER 29 RİSKLİ
45
7538   135 9 ESENLER 5 RİSKLİ
46
  42 51 9 FATİH   RİSKLİ
47
7810 27   10572 AVCILAR 1 RİSKLİ
48
7811 27   10573 AVCILAR 3 RİSKLİ
49
8058 245DT3B 231 2 ESENLER 45 RİSKLİ
50
8059 246DT4B 770 8 ESENLER 36 RİSKLİ
51
8408 195 2279 38 PENDİK 1 RİSKLİ
52
8543 146 1171 54 KADIKÖY 3 RİSKLİ
53
8544 8   5599 ESENLER 2 RİSKLİ
54
8719 2/2   6936 ÜMRANİYE 56 RİSKLİ
55
8720 2/2   6937 ÜMRANİYE 57 RİSKLİ
56
9048 247DY2C 5105 10 KAĞITHANE 36 RİSKLİ
57
  150 417 86 KADIKÖY   RİSKLİ
58
9051 1/4 2604 11 SULTANGAZİ 17 RİSKLİ
59
9052 248DT2C 3972 4 SULTANGAZİ 43 RİSKLİ
60
9050 245DT2B 392 19 ESENLER 12 RİSKLİ
61
9252 245DT2D 156 14 ESENLER 7 RİSKLİ
62
8221 59 855 145 BAKIRKÖY 19 RİSKLİ
63
8222 59 855 145 BAKIRKÖY 21 RİSKLİ
64
8224 59 855 145 BAKIRKÖY 17 RİSKLİ
65
9774 F22D25AC3 340 1 ÇEKMEKÖY 41,42/A RİSKLİ
66
9954 82 347 47 KADIKÖY UMUT RİSKLİ
67
10096 1/2 55 13 SANCAKTEPE 36 RİSKLİ
68
10379 245DT2A 879 3 ESENLER 81 RİSKLİ
69
10398 4   5801 ESENLER 2 RİSKLİ
70
10626 82 347 61 KADIKÖY UĞUR RİSKLİ
71
10717 237EG1D 4033 25 TUZLA 12 RİSKLİ
72
10725 245DT2C 1367 15 ESENLER 6 RİSKLİ
73
10731 245DT1C 158 11 BAĞCILAR 28 RİSKLİ
74
10732 1/3   5727 ÜMRANİYE 12 RİSKLİ
75
10734 3/1   1322 ÇEKMEKÖY 23 RİSKLİ
76
10738 F22D24B1 108 35 ÇEKMEKÖY 3 RİSKLİ
77
10745 F22D24B1C 77 4 ÇEKMEKÖY 7 RİSKLİ
78
            RİSKLİ
79
11502 3/1   1322 ÇEKMEKÖY 23/A RİSKLİ
80
11044 245DT2C 292 13 ESENLER 52 RİSKLİ
81
11524 247DYIIIC 6112 17 ŞİŞLİ 39 RİSKLİ
82
11171 4   3019 ESENLER 53 RİSKLİ
83
9601 245DT1B 963 6 ESENLER 9 RİSKLİ
84
11515 245DT2D 687 15 ESENLER 26 RİSKLİ
85
11535 161/1 2468 25 ÜSKÜDAR 47/1 RİSKLİ
86
11533 161/1 2446 13 ÜSKÜDAR 7 RİSKLİ
87
11534 161/1 2468 25 ÜSKÜDAR 47 RİSKLİ
88
11613 245DT2C 133 7 ESENLER 13 RİSKLİ
89
11616 161/1 2455 2 ÜSKÜDAR 28 RİSKLİ
90
11617 161/1 2455 1 ÜSKÜDAR GÜLER RİSKLİ
91
12161 6/14 2536 7 SULTANGAZİ 11 RİSKLİ
92
12162 388 1953 5 ZEYTİNBURNU 37 RİSKLİ
93
12163 388 1953 5 ZEYTİNBURNU 39 RİSKLİ
94
12164 388 1953 5 ZEYTİNBURNU 43 RİSKLİ
95
12165 245DT2B 611 22 ESENLER 20 RİSKLİ
96
12166 245DT2B 612 3 ESENLER 7 RİSKLİ
97
12168 247DY2C 9506 9 KAĞITHANE 3 RİSKLİ
98
18166 245DT2B 612 1 ESENLER 9 RİSKLİ
99
18707 245DT2B 612 2 ESENLER   RİSKLİ
100
  622B12C2D 8567 2 TUZLA 19 RİSKLİ
101
13126 245DT2B 868 16 ESENLER 20 RİSKLİ
102
12980 246DT3D 528 21 ESENLER 7 RİSKLİ
103
12977 32/4 1723 151 MALTEPE 35 RİSKLİ
104
12989 2 1315 7 ESENLER 3 RİSKLİ
105
13445   343 41 BEŞİKTAŞ 14 RİSKLİ
106
13474 2   1816 ESENLER 8 RİSKLİ
107
13449 245DT3C 1143 40 ESENLER 6 RİSKLİ
108
13451 7   5994 ESENLER 51 RİSKLİ
109
13453 104 2990 31 KADIKÖY 5 RİSKLİ
110
13698 246DT3A 629 1 ESENLER 10 RİSKLİ
111
13697 246DT3A 630 13 ESENLER 7 RİSKLİ
112
13752   393 24 ESENLER 31 RİSKLİ
113
13587 F22D2B3A 344 12 ÇEKMEKÖY 13 RİSKLİ
114
14155 245DT3B 230 9 ESENLER 22 RİSKLİ
115
14157 245DT3B 230 10 ESENLER 24 RİSKLİ
116
16301 18   16781 BAYRAMPAŞA 99 RİSKLİ
117
14455   8779 4 KAĞITHANE 1 RİSKLİ
118
14362 147 1280 118 KADIKÖY 28 RİSKLİ
119
14363 147 1280 118 KADIKÖY 28/A RİSKLİ
120
14449 76 576 7 KADIKÖY 12 RİSKLİ
121
15043 12   904 ESENLER 33 RİSKLİ
122
15046 245DT2B 865 9 ESENLER 7 RİSKLİ
123
15050 187 2367 97 KARTAL 9 RİSKLİ
124
15942 18/2 42 14 BAYRAMPAŞA 139-174 RİSKLİ
125
15929 3/1   2238 ÇEKMEKÖY 12 RİSKLİ
126
15931 2   5542 ESENLER 30 RİSKLİ
127
15944 92 278 8 KADIKÖY UĞUR RİSKLİ
128
16549 1/4 2606 4 SULTANGAZİ 6 RİSKLİ
129
16813 105 398 25 KADIKÖY 5 RİSKLİ
130
17156 240EC1C 4170 24 MALTEPE 70 RİSKLİ
131
17409 240EC1C 4170 24 MALTEPE 70/1 RİSKLİ
132
17411 9-10/1 9 26 BAYRAMPAŞA 15 RİSKLİ
133
17902 245DT2B 865 8 ESENLER 9 RİSKLİ
134
17414 72 248 85 BAYRAMPAŞA 19 RİSKLİ
135
17415 72 248 84 BAYRAMPAŞA 21 RİSKLİ
136
17416 72 248 83 BAYRAMPAŞA 23 RİSKLİ
137
18248 G22A08B2A 7135 36 MALTEPE 16 RİSKLİ
138
18250 G22A08B2A 7135 36 MALTEPE 16/A RİSKLİ
139
18251 G22A08B2A 7135 36 MALTEPE 14 RİSKLİ
140
17903   903 12 ESENLER 57 RİSKLİ
141
18402 F21C18D1D 1979 2 BAĞCILAR 49 RİSKLİ
142
18035 245DT2B 603 21 ESENLER 4/1 RİSKLİ
143
18033 245DT2B 603 21 ESENLER 4 RİSKLİ
144
18634 4   644 ESENLER 3.3/1 RİSKLİ
145
20066 246DT3A 558 9 ESENLER 17 RİSKLİ
146
19048 245DT2A 910 4 ESENLER 34 RİSKLİ
147
20063 10   1475 BAYRAMPAŞA 14 RİSKLİ
148
20710 1/1   8873 ÜMRANİYE 1 RİSKLİ
149
20711 1/1   8874 ÜMRANİYE 6 RİSKLİ
150
20249 F22D25B4A   46 ÇEKMEKÖY 11 RİSKLİ
151 20720 2/2   1469 ÇEKMEKÖY 13 RİSKLİ
152 20721 2/2   1468 ÇEKMEKÖY 19 RİSKLİ
153 20722 2/2   1465 ÇEKMEKÖY 20 RİSKLİ
154 20723 F22D24B1C 73 9 ÇEKMEKÖY 30 RİSKLİ
155 20724 1/14 2618 16 SULTANGAZİ 22 RİSKLİ
156 26704 243EE1B 7066 25 SANCAKTEPE 11 RİSKLİ
157 21304 155/1 1827 7 ÜSKÜDAR 14 RİSKLİ
158 21306 161/1 2446 3 ÜSKÜDAR 14/1 RİSKLİ
159 21309 161/1 2446 4 ÜSKÜDAR 27 RİSKLİ
160 21312 G22A09D1 9007 3 MALTEPE 22 RİSKLİ
161   F22D24B4D   1461 ÇEKMEKÖY 10 RİSKLİ
162 35347 F22D25B3A 347 2 ÇEKMEKÖY 12 RİSKLİ
163 35349 F22D25B3A 347 2 ÇEKMEKÖY 16 RİSKLİ
164 22280 23   9319 BAHÇELİEVLER 15 RİSKLİ
165 22277 245DT3C 1176 8 ESENLER 4 RİSKLİ
166 22290 3   14070 BAHÇELİEVLER 36 RİSKLİ
167 22384 245DTIID 742 56 ESENLER 87 RİSKLİ
168 26160   896 65 ÜSKÜDAR 85/1 RİSKLİ
169 26163   896 65 ÜSKÜDAR 16 RİSKLİ
170 26165   896 65 ÜSKÜDAR 16/A RİSKLİ
171 26167   896 65 ÜSKÜDAR 79 RİSKLİ
172   283 3031 12 KADIKÖY 3 RİSKLİ
173 23866 134 1078 9 KARTAL 11 RİSKLİ
174 24957 118 5910 141 KARTAL 20 RİSKLİ
175 25085 239ED-4A 7678 2 KARTAL 8 RİSKLİ
176 24958 161/1 2447 8 ÜSKÜDAR 68 RİSKLİ
177 24961 148 2572 68 KADIKÖY 6 RİSKLİ
178 24962 161/1 2449 8 ÜSKÜDAR 29 RİSKLİ
179 26635 5-14 2485 14 SULTANGAZİ 29 RİSKLİ
180 25486 G22B12E4D 8214 2 TUZLA 27 RİSKLİ
181 25487 G22B12E4D 8215 1 TUZLA 14 RİSKLİ
182 24963 82/5 1500 25 ATAŞEHİR  12 RİSKLİ
183 24964 82/5 1500 24 ATAŞEHİR  49 RİSKLİ
184 24966 31 812 44 ÜMRANİYE 9 RİSKLİ
185 24967 31 812 44 ÜMRANİYE 7 RİSKLİ
186 24968 2 582 4 ÜMRANİYE 5 RİSKLİ
187 24971 102 1410 5 KADIKÖY 5 RİSKLİ
188 24972 161/1 949 18 ÜSKÜDAR 7 RİSKLİ
189 24973 161/1 949 18 ÜSKÜDAR 9 RİSKLİ
190 26179 16   5545 BAHÇELİEVLER 41 RİSKLİ
191 27310 44-47/2 2106 7 ÜMRANİYE 43 RİSKLİ
192 27322 44-47/2 2106 7 ÜMRANİYE 25 RİSKLİ
193 26566 161/1 2439 7 ÜSKÜDAR 15 RİSKLİ
194 26462 185 999 10 ÜSKÜDAR 15 RİSKLİ
195 26448 185 999 10 ÜSKÜDAR 17 RİSKLİ
196 27341 106 367 108 KADIKÖY 2 RİSKLİ
197 27361 150 589 136 KADIKÖY 26 RİSKLİ
198 28724 154/1 1841 3 ÜSKÜDAR 18 RİSKLİ
199 28722 245DU4D 61 8 ESENLER 22 RİSKLİ
200 30474 F22D24B1D 332 15 ÇEKMEKÖY 8 RİSKLİ
201 30475 F22D25D2B 162 8 ÇEKMEKÖY 1 RİSKLİ
202   168 1125 8 KADIKÖY 121 RİSKLİ
203 30476 4.Oca 23 5 ÇEKMEKÖY 13 RİSKLİ
204 30477 38 346 13 BAKIRKÖY 24 RİSKLİ
205 35380 F22D24A3A 447 9 ÇEKMEKÖY 1S RİSKLİ
206 30478 F22D24A3A 447 8 ÇEKMEKÖY 3 RİSKLİ
207 30752 111 69 69 PENDİK 44S RİSKLİ
208 30771 30 "-- 2433 PENDİK 14S RİSKLİ
209 30480 244DT1VE243DT1B 1159 5 BAHÇELİEVLER 11 RİSKLİ
210 30445 221-1 2489 8 ATAŞEHİR  1 RİSKLİ
211 30481 146 1051 49 KADIKÖY 4 RİSKLİ
212 30482 155-1 1817 21 ÜSKÜDAR 14 RİSKLİ
213 35340 F22D25C1D 420 1 SANCAKTEPE 18 RİSKLİ
214 31790 19 367 31 ÜSKÜDAR 16 RİSKLİ
215 31788 29 "-- 4086 PENDİK 30 RİSKLİ
216 31781 155-1 1819 3 ÜSKÜDAR 7 RİSKLİ
217 31783 155-1 1819 9 ÜSKÜDAR 6 RİSKLİ
218 31795 53 2274 114 KARTAL 4 RİSKLİ
219 33193 195-1 2199 7 ÜSKÜDAR 9 RİSKLİ
220 33962 161-2 2419 6 ÜSKÜDAR 18 RİSKLİ
221 35351 161-2 2419 6 ÜSKÜDAR 11 RİSKLİ
222 32886 F22D25B4A 384 1 ÇEKMEKÖY 108A RİSKLİ
223 35354 89 2959 210 KADIKÖY 43 RİSKLİ
224 33960 195-1 2146 14 ÜSKÜDAR 3 RİSKLİ
225 35356 153-1 184 2 ÜSKÜDAR 54 RİSKLİ
226 34757 F22D25B4D 400 3 ÇEKMEKÖY 4 RİSKLİ
227 34759 F22D25B4D 400 3 ÇEKMEKÖY 6 RİSKLİ
228 34987 103 981 94 KADIKÖY 6 RİSKLİ
229 35357 106 1167 26 KADIKÖY 7 RİSKLİ
230 35360 106 1167 26 KADIKÖY 8 RİSKLİ
231 34836 103 412 12 KADIKÖY 10 RİSKLİ
232 35366 F21C18D4B 478 23 ESENLER 17 RİSKLİ
233 35370       SULTANGAZİ   RİSKLİ
234 35371       SULTANGAZİ   RİSKLİ
235 35372       SULTANGAZİ   RİSKLİ
236 35374       SULTANGAZİ   RİSKLİ
237 35375       SULTANGAZİ   RİSKLİ
238 35376       SULTANGAZİ   RİSKLİ
239 35378 244DU1A 44 32 ESENLER 86 RİSKLİ
240 35381       ÇEKMEKÖY   RİSKLİ
241 35382 T22D244A3 116 3 ÇEKMEKÖY 7 RİSKLİ
242 36460 276 2668 197 ATAŞEHİR  18 RİSKLİ
243 36462 104 1204 95 ÜSKÜDAR 13 RİSKLİ
244 37210 106 368 95 KADIKÖY GİRNE RİSKLİ
245 37211 106 2964 51 KADIKÖY DENİZ RİSKLİ
246 37212 18 1180 9 MALTEPE ÜÇKARDEŞLER RİSKLİ
247 49294 3   10 ÜMRANİYE 4 RİSKLİ
248 49295 3   10 ÜMRANİYE 4/A RİSKLİ
249 37600 220-1 1976 12 ÜSKÜDAR 51 RİSKLİ
250 49804 161-2 2419 7 ÜSKÜDAR 20 RİSKLİ
251 39526 52 62 38 BAKIRKÖY 18 RİSKLİ
252 39527 52 62 38 BAKIRKÖY 18A RİSKLİ
253 39528 52 62 38 BAKIRKÖY 18B RİSKLİ
254 40279 83 1093 89 KADIKÖY ARZUM RİSKLİ
255 39623 46-47/2 2106 5 ÜMRANİYE 45 RİSKLİ
256 22929 240ED3C 7708 34 KARTAL 22 RİSKLİ
257 22963 240ED3C 7708 24 KARTAL 24 RİSKLİ
258 22964 240ED3C 7708 24 KARTAL 24-1S RİSKLİ
259 22966 240ED3C 7708 23 KARTAL 26 RİSKLİ
260 22968 240ED3C 7708 22 KARTAL 28 RİSKLİ
261 22969 240ED3C 7708 22 KARTAL 28-1S RİSKLİ
262 22977 240ED3C 7708 21 KARTAL 30 RİSKLİ
263 25086 240ED3C 7708 20 KARTAL 32S RİSKLİ
264 22979 240ED3C 7708 19 KARTAL 34-34A-34B RİSKLİ
265 22980 240ED3C 7708 18 KARTAL 36 RİSKLİ
266 25806 240ED3C 7708 17 KARTAL 38B RİSKLİ
267 25728 240ED3C 7708 16 KARTAL 38-38A RİSKLİ
268 22984 240ED3C 7708 15 KARTAL 40 RİSKLİ
269 - 240ED3C 7708   KARTAL 42 RİSKLİ
270 -       KARTAL 44S RİSKLİ
271 54900 240ED3C 7708 10 KARTAL 46 RİSKLİ
272 54899 240ED3C 7708 9 KARTAL 48 RİSKLİ
273 69051 240ED3C 7708 7 KARTAL 50 RİSKLİ
274 -       KARTAL 52S RİSKLİ
275 22986 240ED3C 7708 5 KARTAL 54 RİSKLİ
276 22988 240ED3C 7708 1 KARTAL 56 RİSKLİ
277 25812 240ED3C 7707 7 KARTAL 60 RİSKLİ
278 25819 240ED3C 7707 13 KARTAL 64S RİSKLİ
279 -       KARTAL 3S RİSKLİ
280 -       KARTAL   RİSKLİ
281 39525 104 414 31 KADIKÖY 3 RİSKLİ
282 40269 104 1204 200 ÜSKÜDAR 7 RİSKLİ
283 45272   1248 68 KADIKÖY 3 RİSKLİ
284 45277   1248 68 KADIKÖY 10 RİSKLİ
285 42158 24 87 87 KARTAL 8 RİSKLİ
286 44385 104 2400 19 KADIKÖY 10 RİSKLİ
287 45279 30 269 1023 MALTEPE 39 RİSKLİ
288 45281 8 150033 132 MALTEPE 5 RİSKLİ
289 - 283   12 KADIKÖY 4 RİSKLİ
290 43099 155/1 1826 11 ÜSKÜDAR 79 RİSKLİ
291 43114 155/1 1822 20 ÜSKÜDAR 12 RİSKLİ
292 72371 273 2689 6 ATAŞEHİR  7 RİSKLİ
293 72373 273 2688 8 ATAŞEHİR  8 RİSKLİ
294 72380 273 2685 5 ATAŞEHİR  19 RİSKLİ
295 72382 273 2686 6 ATAŞEHİR  20 RİSKLİ
296 72389 273 2688 18 ATAŞEHİR  3 RİSKLİ
297 72390 273 2687 4 ATAŞEHİR  8 RİSKLİ
298 72392 273 1398 8 ATAŞEHİR  9 RİSKLİ
299 -       ATAŞEHİR    RİSKLİ
300 47190 112 3091(861) 67 KADIKÖY MANOLYA RİSKLİ
301 47477 112 862 110 KADIKÖY ÜLKÜ RİSKLİ
302 44387 106 379 14 KADIKÖY SİLVAN RİSKLİ
303 21771 221-1 2503 16 ATAŞEHİR  49 RİSKLİ
304 22205 221-1 2503 17 ATAŞEHİR  47 RİSKLİ
305 26126 77 42 3 ÜSKÜDAR 21 RİSKLİ
306             RİSKLİ
307 47684 F22D20C3C 172 20 ÇEKMEKÖY 61 RİSKLİ
308 47685 F22D25D2B 65 2 ÇEKMEKÖY 30 RİSKLİ
309 47253 F22D25A3D 310 1 ÇEKMEKÖY 11S RİSKLİ
310 47686 F22D25D2A 423 8 ÇEKMEKÖY 16 RİSKLİ
311 47688 F22D25D2A 423 8 ÇEKMEKÖY 18 RİSKLİ
312 47689 F22D24B1 108 70 ÇEKMEKÖY 5 RİSKLİ
313 47241 F22D24B1 108 70 ÇEKMEKÖY 7S RİSKLİ
314 47258 F22D24B1D 62 22 ÇEKMEKÖY 11S RİSKLİ
315 47690 F22D25B4A 321 1 ÇEKMEKÖY 22 RİSKLİ
316 45298 80-2 2239 9 ÜSKÜDAR 23 RİSKLİ
317 45985 F22D25B4A 404 12 ÇEKMEKÖY 21A RİSKLİ
318 49805 F22D25C2D 635 13 SANCAKTEPE 14 RİSKLİ
319             RİSKLİ
320             RİSKLİ
321 53235 155-1 859 89 KADIKÖY 29S RİSKLİ
322 25474 F22D24B1C 76 14 ÇEKMEKÖY 90 RİSKLİ
323 50743 5-1 -- 3742 ÇEKMEKÖY 46 RİSKLİ
324 48720 246DTIIID 478 3 ESENLER 19  
325 48727 15 -- 2606 ATAŞEHİR  21  
326 48721 245DT2B 393 20 ESENLER 39 RİSKLİ
327 48458 F22D24B1 108 29 ÇEKMEKÖY 3 RİSKLİ
328 52091 16 -- 4040 BAHÇELİEVLER 29 RİSKLİ
329 52275 179 3314 95 KADIKÖY YONCA RİSKLİ
330 53030 86 350 11 KADIKÖY BULGURLU RİSKLİ
331 53239 109 2998 120 KADIKÖY ULAŞ RİSKLİ
332 54439 15 396 48 ÜMRANİYE 43 RİSKLİ
333 54608 207 3282 160 ATAŞEHİR  14 RİSKLİ
334 54613 4-1 11 24 ÇEKMEKÖY 3 RİSKLİ
335 55206 F22D24B1C 75 22 ÇEKMEKÖY 1 RİSKLİ
336 55384 F22D25C3C 85 8 SANCAKTEPE 36 RİSKLİ
337 26871 F22D25D4A 375 23 SANCAKTEPE 17 RİSKLİ
338 55381 27 -- 15273 ÜMRANİYE 11S RİSKLİ
339 56338 F22D24B4B4 221 14 ÇEKMEKÖY 110AS RİSKLİ
340 56213 F22D24B4B4 221 14 ÇEKMEKÖY 2 RİSKLİ
341 56575 F22D25C1A 97 10 ÇEKMEKÖY 10 RİSKLİ
342 57326 F22D25C1A 97 10 ÇEKMEKÖY 8S RİSKLİ
343 57332 F22D25C1A 97 10 ÇEKMEKÖY 39 RİSKLİ
344 56446 5 469 10 ÜMRANİYE 24 RİSKLİ
345 56812 97 1133 62 KADIKÖY DİLEK RİSKLİ
346 58158 179 3315 44 KADIKÖY ALTIPARMAK RİSKLİ
347 61976 F22D20C3C 200 10 ÇEKMEKÖY 7 RİSKLİ
348 61979 F22D20C3C 200 7 ÇEKMEKÖY 10 RİSKLİ
349 61981 F22D20C3C 200 9 ÇEKMEKÖY 12 RİSKLİ
350 63269 16 423 20 ÜMRANİYE 83 RİSKLİ
351 61042 106-4 368 49 KADIKÖY ÇAMYUVA RİSKLİ
352 62429 82 347 52 KADIKÖY ORTAÇ RİSKLİ
353 62430 115 520 23 KADIKÖY SUNGUR RİSKLİ
354 62431 149 586 93 KADIKÖY KAYNAK RİSKLİ
355 62427 F22D24C4B 1845 5 ÜSKÜDAR 4 RİSKLİ
356 63273 F22D24C4B 2986 95 KADIKÖY NURYALI RİSKLİ
357 63276 245DT2B 877 10 ESENLER 20 RİSKLİ
358 63277 2 -- 1796 ESENLER 24 RİSKLİ
359 63278 109 2999 178 KADIKÖY TERZİOĞLU RİSKLİ
360 67202 104 1266 19 KADIKÖY IŞIL RİSKLİ
361 64967 109-1 975 3 KARTAL 1 RİSKLİ
362 64968 109-1 975 3 KARTAL 3 RİSKLİ
363 64969 109-1 975 3 KARTAL 5 RİSKLİ
364 64970 109-1 975 3 KARTAL 7 RİSKLİ
365 64971 109-1 975 3 KARTAL 9 RİSKLİ
366 64972 109-1 975 3 KARTAL 11 RİSKLİ
367 64973 109-1 975 3 KARTAL 13 RİSKLİ
368 64974 109-1 975 3 KARTAL 15 RİSKLİ
369 67712 101 1147 78 KADIKÖY BARIŞ RİSKLİ
370 64965 40 1239 141 KADIKÖY FERHAN RİSKLİ
371 66112 153-1 1845 26 ÜSKÜDAR 7 RİSKLİ
372 67705 164 3203 195 KADIKÖY SOYKAN RİSKLİ
373 67706 164 3203 16 KADIKÖY BİRLİK RİSKLİ
374 67707 164 3203 178 KADIKÖY HAZAN RİSKLİ
375 67708 151 3112 196 KADIKÖY ÇİĞDEM RİSKLİ
376 67709 151 3112 172 KADIKÖY 36 RİSKLİ
377 68924 106-4 368 183 KADIKÖY BEŞEVLER RİSKLİ
378 69064 109-1 976 12 KARTAL 2 RİSKLİ
379 69065 109-1 976 12 KARTAL 4 RİSKLİ
380 69066 109-1 976 12 KARTAL 6 RİSKLİ
381 69067 109-1 976 12 KARTAL 8 RİSKLİ
382 69068 109-1 976 12 KARTAL 10 RİSKLİ
383 69069 109-1 976 12 KARTAL 12 RİSKLİ
384 68531 245DT2B 367 15 ESENLER 11 RİSKLİ
385 70407 4-1 -- 2476 ÇEKMEKÖY 60 RİSKLİ
386 70415 4-1 -- 2475 ÇEKMEKÖY 62 RİSKLİ
387 71559 4-1 -- 2575 ÇEKMEKÖY 15 RİSKLİ
388 70744 245DT2C 234 39 ESENLER 38 RİSKLİ
389 70746 245DT2C 234 40 ESENLER 40 RİSKLİ
390 70747 245DT2D 881 10 ESENLER 18 RİSKLİ
391 72374 F22D20C3D 390 4 ÇEKMEKÖY 19AS RİSKLİ
392 72378 F22D20C3D 390 4 ÇEKMEKÖY 7AS RİSKLİ